Om relationer

relationer

Människan är i grunden en social varelse. Ända från livets början formas, utvecklas och lever vi i samspel med de människor som omger oss. Men relationer handlar inte bara om samspelet mellan människor. Vi relaterar också till företeelser, föremål och händelser, kort sagt till allt det som våra sinnen förmedlar till oss. Dessutom relaterar vi till oss själva i den inre dialog som de flesta av oss av och till är medvetna om. I Empaticas kurser återspeglas alla dessa aspekter av mänskligt relaterande.

Under uppväxtåren formas vårt sätt att förhålla oss till andra personer i sociala situationer. Vi tar in de mönster som utmärker vår närmaste krets. Men barnets agerande och dess gensvar på omgivningen är bara delvis en spegling av omgivningens förhållningssätt. Vi låter oss inte bara passivt präglas, utan redan från tidigaste barnaålder är vi en aktiv part i relaterandet.

I detta samspel med omgivningen utvecklas parallellt vår självbild och vårt sätt att relatera till oss själva. Vi får alltmer innehållsrika föreställningar om hur vi vill vara som människor, vi utvecklar ett jagideal. Vi blir undan för undan mer kapabla att avgöra om vi handlar rätt eller fel, vi utvecklar ett samvete. Mitt i detta befinner vi oss själva i upplevelsen av att vara just den person vi är. Det blir alltmer möjligt att ta en pratstund med sig själv när något behöver redas ut. Den inre dialogen utvecklas, om än i olika grad för olika personer.

Hur vi relaterar till oss själva har avgörande betydelse för hur vi relaterar till vår omgivning. Den inställning, eller den attityd, du har till dig själv och till dina erfarenheter påverkar i hög grad dina relationer till din omgivning. Goda relationer grundas i ett ärligt, genuint och ödmjukt förhållande till personliga erfarenheter och värden. Ju mer uppriktigt du lyssnar till din inre röst, desto bättre kan du höra det som sägs omkring dig.

I grunden handlar det om autonomi, det vill säga vår förmåga att leva våra liv med integritet utan att domineras och styras av omgivningens krav och förväntningar i alltför hög grad. Utan en god relation till dig själv och till det som är viktigt för dig i ditt liv är du sårbar och skyddslös inför omgivningen. Om du inte är sedd av dig själv finner du inte autonomi. Samtidigt är autonomi en förutsättning för att kunna välja din bästa väg i tillvaron.

För att kunna relatera till din omgivning behöver du en del färdigheter, som t ex förmåga att kommunicera på ett tydligt och positivt sätt, liksom förmåga att identifiera konflikter och föra en konstruktiv dialog trots att motsättningar föreligger. Sådana färdigheter går lätt förlorade i stunden om du inte utgår från dig själv och dina egna värden.

I våra kurser ser vi både till ditt sätt att relatera till dig själv och ditt sätt att relatera till din omgivning. Mönster i ditt sätt att förhålla dig till dig själv kan du återfinna i ditt sätt att förhålla dig till omgivningen. Du kan komma att upptäcka likheter, men också det motsatta, nämligen att du förhåller dig tvärtom till andra jämfört med hur du förhåller dig till dig själv.