Mötet i vården

Mötet i vården

– Ett mindfulnessbaserat och kognitivt förhållningssätt

Mötet i vården – kognitivt & mindfulnessbaserat förhållningssätt
Mötet i vården är en kurs på 3-5 dagar som hittills enbart genomförts som uppdragsutbildning. Den här kursen har vi hållit vid närmare 20 tillfällen på olika platser i landet sedan 2004 och mer än 600 personer har deltagit.

Arbetar du inom vård, omsorg, annan behandlings- eller rehabiliteringsverksamhet eller arbetar du med personalfrågor i arbetslivet och vill utveckla ditt kunnande och din förmåga att etablera, främja och bibehålla en konstruktiv samarbetsallians med din klient, så är det här en utbildning för dig.

Syfte med kursen
Kursen ger en fördjupad förståelse av den betydelse som livshistoria, personliga erfarenheter och aktuell livssituation har för vår förmåga att klara av ytterligare belastning i form av ohälsa och funktionsnedsättning.

Konkret syftar kursen till att öka förståelsen av sig själv och andra genom att öka uppmärksamheten på egna reaktioner och impulser att agera. Kursen belyser också samspelet mellan tankar, känslor och handlingar. Deltagarna får lära sig strategier för att motivera klienterna till egen aktivitet och eget ansvar för sin livssituation och sin hälsa. Det här innebär många gånger också effektivare behandling. Slutligen syftar kursen också till att ge deltagarna verktyg att reducera egen stress.

Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha förbättrat sin förmåga att:

  • genomföra motivations- och delaktighetsfrämjande klientsamtal
  • tillämpa grundläggande sokratisk frågeteknik och kognitiv samtalsmetodik
  • systematiskt understödja klientens egen strävan att förbättra sin livssituation
  • reflektera över sin egen roll i klient/behandlarrelationen
  • utforska egna reaktioner i problematiska situationer
  • bibehålla sin empati i problematiska situationer i klientarbetet
  • tillämpa mindfulness i vardagen
  • reducera egen stress i klientarbetet

Innehåll
Den här kursen har vuxit fram då det blivit allt tydligare att kognitivt förhållningssätt och mindfulness har många gemensamma beröringspunkter men också särdrag, som gör att perspektiven kompletterar varandra och bildar en helhet.

Under kursen varvas föreläsande avsnitt med illustrationer, tillämpningsövningar och reflekterande gruppdiskussioner. Deltagarna får också möjlighet att systematiskt pröva grundläggande mindfulnesspraktik. Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med hemuppgifter.

Om kognitivt förhållningssätt
Ett kognitivt förhållningssätt är generaliserbart till möten mellan människor oavsett sammanhang. Det är tillämpbart i behandlingsarbete, social service, ledarskap/medarbetarskap och privatliv, och det gäller även som en modell för den inre dialog vi alla har och som innebär ett inre möte mellan mig och mig själv.

Det kognitiva förhållningssättet bygger på kognitiv teori och metodik. Det här innebär att man lägger tyngdpunkten på att med olika medel understödja klientens autonomi och motivation att själv ta itu med sin livssituation och sin hälsa. Så långt möjligt är utgår man därför från dennes egna erfarenheter och värderingar. Rådgivning och direkta instruktioner har en underordnad plats. En tydligt utformad frågemetodik är själva kärnan i arbetssättet. Faktafokusering och realitetsanpassning är nyckeltermer.

Om mindfulness
Vid mindfulnessinriktad praktik övas förmågan att med avsikt rikta och behålla uppmärksamheten i nuet utan att döma och värdera det man uppmärksammar. En del av praktiken kan beskrivas som en form av uppmärksamhetsträning. En annan aspekt av praktiken är att man betonar betydelsen av förhållningssättet till det man uppmärksammar. En attityd av nyfikenhet, öppenhet, medkänsla och acceptans främjas.

Förmågan att lyssna såväl inåt – observera egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser – som utåt på vad som pågår i omgivningen tränas med hjälp av formella övningar (lyssna på CD-skiva dagligen) och informella övningar i vardagen.

Mycket talar för att höga nivåer av stress kan ha samband med hur vi tolkar och värderar intryck och erfarenheter. En ökad medvetenhet om tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser gör det möjligt att på ett tidigt stadium lägga märke till problematiska tankar och värderingar, liksom tidiga tecken på negativ stress.

Om kopplingen kognitivt förhållningssätt och mindfulness
Ett kognitivt förhållningssätt inkluderar metodik och strategi för att observera, beskriva och strukturera problematiska situationer och skeenden. Syftet är att göra problemen mer begripliga och att underlätta förändring. Uppmärksamheten riktas i första hand mot omständigheter i omgivningen men också mot inre faktorer som impulser, tankar och känslor. Tanken är att den som går kursen ska kunna tillämpa förhållningssättet i sitt dagliga arbete med klienter, och även uppmuntra klienter att själva pröva förhållningssättet i sin vardag.

Mindfulness syftar inte primärt till förändring. Mindfulnessinriktad praktik ökar individens förmåga att rikta sin uppmärksamhet mot inre fenomen – känslor, tankar, kroppsliga signaler – men även yttre skeenden. I den här kursen syftar mindfulnesspraktiken till att öka deltagarens egen förmåga att rikta uppmärksamheten mot det som är och pågår i nuet och att notera egna reaktioner och egna impulser att agera. Det här är ofta till nytta i det dagliga klientarbetet. Kursen är emellertid inte en instruktörsutbildning, och deltagaren har alltså inte utbildats för att tillämpa mindfulnessinriktad praktik tillsammans med klienter.

Fakta om kursen

Omfattning: 3 – 5 heldagar fördelade på 3 kurstillfällen med 4 veckors intervall. Högst 40 deltagare.
Tid och plats: Efter överenskommelse. Kursen ges för närvarande enbart som uppdragsutbildning.
Kursmaterial: Studiehäfte ”Tanke, känsla, handling” inkl CD, Mindfulness-CD
Kursintyg: Utfärdas vid minst 80 % närvaro samt godkänd muntlig och i förekommande fall skriftlig examination
Priser: Vid uppdragsutbildningar ger vi offert baserad på beställarens önskemål.

Information
Kontakta Jörgen Herlofson via mail eller telefon.