Utbildning till certifierad gruppledare i Cognitive Relational Group Program

Cognitive Relational Group Program

Arbetar du inom vård, omsorg, annan behandlings- eller rehabiliteringsverksamhet, eller arbetar du med personalfrågor i arbetslivet och vill lära dig en genomarbetad och manualiserad metodik för att leda grupper med deltagare som är i behov av att göra viktiga förändringar i sina liv, så är det här en kurs för dig.

Vi har sedan 2002 utbildat ca 200 personer i grupprogrammet på olika platser i landet.

Syften med kursen
Den här kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och träning för att bli certifierade att leda Cognitive Relational Group Program med stöd av Empaticas manual.

Efter genomgången utbildning ska deltagarna kunna:

 • introducera grupprogrammet så att tillämpbarhet, syfte och arbetssätt framgår
 • genomföra individuella förberedande intervjuer enligt mall i manualen
 • identifiera och empatiskt avvisa personer som inte bör inkluderas i gruppen
 • tillsammans med deltagare formulera individuell målsättning för arbetet i gruppen
 • följa manualens fastlagda struktur för den enskilda gruppsessionen
 • leda inledande andrumsövning vid varje session
 • tillämpa grundläggande sokratisk frågemetodik
 • fokusera gruppsamtalen på deltagarnas erfarenheter av hemuppgifterna
 • avstå från rådgivning och i stället stimulera gruppdeltagarnas egen kreativitet
 • introducera manualens sessionsteman till gruppen
 • stimulera gruppdeltagarnas diskussion med utgångspunkt i olika sessionsteman
 • vägleda gruppdeltagarna i deras arbete med att ge sig själva hemuppgifter
 • praktiskt tillämpa grundläggande kognitiv teori
 • praktiskt tillämpa grundläggande affektteori
 • praktiskt tillämpa grundläggande modeller för kommunikation och konflikthantering

Beskrivning av programmet och dess användningsområden
Cognitive Relational Group Program har tagits fram i anslutning till ett forskningsprojekt kring stress på Karolinska Institutet. Huvudansvarig för utvecklingsarbetet var Empaticas VD Jörgen Herlofson.

I programmet inriktas arbetet på att motivera deltagarna att ta tag i sina liv, återfinna personliga värden, finna kraft att möta svårigheter och hitta nya perspektiv och nya lösningar på problem. Tonvikten är på de personliga förutsättningarna för själva förändringsprocessen. Metoden skiljer sig därför från många andra program, som vanligen bygger på färdighetsträning med färdigställda och detaljerade övningsmoment och instruktioner.

Cognitive Relational Group Program har kommit att användas inte bara vid stressproblematik utan också vid t ex hetsätningsstörning, viktproblem, depression, vuxna patienter med ADHD och vid större livsomställningar, t ex relaterade till arbetslöshet. Under kursen får du också en orientering om hur du kan använda grupprogrammet inom dessa olika problemområden.

Cognitive Relational Group Program är i grunden ett empowermentprogram utformat för att inspirera och stötta deltagarna att själva ta itu med förändring och utveckling i den livssituation de befinner sig.

Beskrivning av utbildningen – teori och metodik
Pedagogiken är i stor utsträckning upplevelseinriktad. I teori- och metodikdelen av utbildningen kommer du att tillsammans med andra deltagare skapa egna grupper där ni i rollspelsform arbetar enligt samma principer som själva gruppmetodiken bygger på. Därutöver inkluderar utbildningen föreläsningar, illustrationer och diskussion/reflektion. Mellan utbildningstillfällena arbetar du med hemuppgifter.

I teori- och metodikdelen får du lära dig att välja lämpliga gruppdeltagare genom att bedöma deras personliga förutsättningar att dra nytta av Cognitive Relational Group Program. Du får ta del av utförliga instruktioner om hur du kan utforma sådana bedömningssamtal. Du lär dig också att identifiera sådana omständigheter som gör att personen inte bör delta i gruppen

I utbildningen får du också lära dig hur du kan bidra till att skapa ett empatiskt och konstruktivt klimat i gruppen med stöd av material ur Empaticas manual för Cognitive Relational Group Program. Du får också lära dig att ta vara på gruppens inneboende kreativitet och öva dig i att låta deltagarna vara aktiva medan du själv främst ser till att det blir en bra dialog i gruppen.

Beskrivning av utbildningen – handledning på eget arbete
Handledning på eget arbete med grupp är det sista momentet i utbildningen. Den sker i grupp med två, tre eller max fyra deltagare, och vi utgår från videoinspelat material från ditt eget pågående arbete med en grupp.

Du måste ha minst 80 % närvaro för att kunna bli godkänd i handledningen.

När din handledare godkänt ditt arbete blir du certifierad att leda grupper enligt Cognitive Relational Group Program.

Forskning och utvärdering på CRGP
Inom kort påbörjas den tredje systematiska studien av grupprogrammet CRG. Den här gången är fokus på stressproblem hos medarbetare vid en av landets högskolor. För närvarande pågår en studie av programmets tillämpning för en grupp av unga personer med pågående psykossjukdom.

I International Journal of Group Psychotherapy finns resultat publicerade från den omfattande randomiserade, kontrollerade studie som gjordes vid Karolinska Institutet där CRG-programmet var ett av behandlingsalternativen.

Programmet används också på Stressrehab, Rehabiltieringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Utvärdring av en försöksverksamhet avseende ett arbetslivsinriktat multimodalt rehabiltieringsprogram för personer med utmattningssyndrom.

Fakta om kursen
För närvarande ges kursen endast som uppdragsutbildning. Om du har frågor om utbildningen eller önskar få en offert kan du ringa eller skicka e-post till; 

Tfn 08- 20 86 40
E-post: info [@] empatica.se