Våra filosofiska grundtankar

filosofiska grundtankar

Sokrates´ kunskapssyn och Kierkegaards syn på betydelsen av viljan, värdegrunden och det existentiella valet är viktiga hörnstenar i Empaticas filosofiska fundament. Mindfulness, med dess rötter i buddhismen, innebär ett särskilt förhållningssätt till livet och vardagen som utmärks av en öppen, icke-dömande inställning och ett inkännande sinnelag till det vi möter i nuet. Vi är inspirerade av detta möte mellan en flertusenårig österländsk erfarenhetstradition och den sokratiska och den existentiella riktningen i västerländsk filosofi.

Sokrates och synen på kunskap

Sokrates ansåg sig inte veta något av värde för att kunna förklara för en annan person hur han eller hon ska leva sitt liv. Han intog en icke-vetande position, och menade att var och en av oss har de viktiga svaren på livsfrågorna inom oss, om än inte omedelbart tillgängliga. Genom att ställa frågor vägledde Sokrates därför den andre till svaren på den ursprungliga frågeställningen. Han såg sig själv som en barnmorska, som en som förlöste det som var fullgånget men inte framfött.

Det är i linje med Sokrates synsätt att betrakta varje människa som ett kännande, tänkande och agerande subjekt. Vi är unika redan från födseln tack vare vårt genetiska arv. Mot den bakgrunden formas sen vår karaktär i samspelet med våra närmaste och vår omgivning. Vi deltar hela livet igenom i en skapelseprocess, där vi bygger vidare på vår personliga identitet.

Identiteten danas med utgångspunkt i erfarenheter. Utifrån våra känslomässiga erfarenheter kommer vi att utveckla personliga generaliserbara värden, positiva såväl som negativa. Det jag tycker om, dras till, respekterar, älskar ger en bild av vem jag är, liksom även det jag ogillar, stöts bort av och tar avstånd ifrån.

Kierkegaard och det personliga valet
I den existentialistiska filosofiska skolan intar Sören Kierkegaard en central plats. Han betonade betydelsen av att människan gör medvetna val. En impulsstyrd handling är en slumpmässighet, medan en viljestyrd handling baserad på reflektion kan uttrycka en ambition att värna om något som har ett personligt värde. För att kunna vara följsamma mot våra grundläggande personliga värden behöver vi reflektera över våra val. Möjligheten finns att gestalta vår värdegrund i alla de val vi gör.

Vi utvecklas genom att välja mellan handlingsalternativ. De erfarenheter vi gör är personliga för var och en av oss, eftersom vi värderar händelser och omständigheter utifrån våra egna utgångspunkter. Det som känns bra för den ene kan kännas dåligt för den andre, det som den ene tycker är rätt tycker den andre kanske är fel. Våra olikheter innebär med andra ord att konflikter är en oundviklig del av villkoren för mänsklig samlevnad.

Det är därför en stor utmaning för oss att välja. När vi hamnar i situationer där handlingsalternativen innebär att vi inte kan agera utan att något betydelsefullt värde kränks, ställs vi inför ett existentiellt dilemma, en värdekollision. Genom att ta personligt ansvar för följderna av de val vi gör definierar vi oss själva. Kierkegaard beskriver den här utmaningen ingående. Vi kan låta oss vägledas av idén att försöka ta ansvar för våra val. Vi kan ha det som en ledstjärna i våra liv.

Mindfulness

Mindfulness kan bäst beskrivas som ett tillstånd, varandet i sig, som vi kommer i kontakt med när betingelserna är de rätta. Mindfulnessbaserad praktik syftar till att skapa de rätta betingelserna genom den intention, uppmärksamhet och attityd vi intar.

Intentionen är den avsikt med vilken vi riktar vår uppmärksamhet mot något vi medvetet valt att uppmärksamma. I vardagen saknar vår uppmärksamhet många gånger en sådan intention, och vi är ofta omedvetet och automatiskt upptagna med endera tankar och planer om framtiden eller att grubbla över saker som redan har hänt. Intentionen kan också beskrivas som en vision som förändras med tiden allt eftersom vi praktiserar.

Uppmärksamheten kan vara riktad, ungefär som en smal ljusstråle från en ficklampa, eller den kan vara öppen och vid och inkludera allt det som pågår i ögonblicket. Uppmärksamhetens olika aspekter kan innefatta förmågan att behålla fokus en längre stund, förmågan att med viljan skifta fokus för uppmärksamheten och förmågan att avstå ifrån att tänka på egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser.

Attityden, eller den inställning som vi intar gentemot oss själva och våra upplevelser, är central i främjandet av mindfulness, dels när vi praktiserar olika övningar men kanske framför allt i livet i övrigt. Vi har alltid möjligheten att välja att vara inkännande och medkännande till det vi möter i oss själva, och vi kan välja en tålmodig attityd inför vår verklighet. En accepterande attityd bygger på klarsynthet och en beredvillighet att betrakta nuet med en nybörjares sinnelag, utan att döma och utan att klamra fast vid det behagliga eller fly undan det obehagliga. Det här är förhållandevis enkelt när det vi upplever är positivt, men mycket mer utmanande när vi möter våra egna svårigheter.

För föreläsningar och utbildning kring mindfulness rekommenderas Camilla Sköld cfms.se